မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ

ဝႅပ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ၶွင်မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ

ႁူမ်ၸူမ်းႁၵ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ။...

ဝႅပ်ႉသၢႆႉ "မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ" ပဵၼ်ဝႅပ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်

ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ဝႅပ်ႉၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၶွင် "မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ" ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၵူၺ်းလႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်း တေပႆႇမိူၼ်ၸႂ်လီၶႃႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ ဝႅပ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ငၢႆႈၵေႃႈဝႃႈ ယၢပ်ႇၵေႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးႁွတ်ႈထိုင်ဝႅပ်ႉၼႆႉယႂ်ႇၼမ်သေ ....

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉ SaoSu-mp
လွင်ႈႁဝ်း image

ပၢႆးဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉၶေႃႈယမ်ၽူႈမီးတၢင်းႁုၶဝ်

 

ႁႅင်းတၢင်းၼႂ်းႄလႈ ႁႅင်းတၢင်းၼွၵ်ႈ

ပိူၼ်ႈမႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း၊ ပေႃးပိူၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်းလႆႈၵေႃႈ ပိူၼ်ႈမႃးဢဝ်ႈႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်းတူၵ်းၵေႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်။ ႁဝ်းတိုၵ်ႉပိုင်ႈဢိင် ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼွၵ်ႈယူႇ၊ ပေႃးႁဝ်းဢဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆတႄႉ လႆႈတမ်းၸႂ်လိူဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼွၵ်ႈ။ (ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမ--ဢွၵ်ႉသၾိူတ်ႉ)

Learn More12/01/2016
 

ႁႅင်းတၢင်းၼႂ်းႄလႈ ႁႅင်းတၢင်းၼွၵ်ႈ

ပိူၼ်ႈမႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း၊ ပေႃးပိူၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်းလႆႈၵေႃႈ ပိူၼ်ႈမႃးဢဝ်ႈႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်းတူၵ်းၵေႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်။ ႁဝ်းတိုၵ်ႉပိုင်ႈဢိင် ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼွၵ်ႈယူႇ၊ ပေႃးႁဝ်းဢဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆတႄႉ လႆႈတမ်းၸႂ်လိူဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼွၵ်ႈ။ (ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမ--ဢွၵ်ႉသၾိူတ်ႉ)

Learn More01/08/2017

ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉ ၶွင်ၽူႈမီးတၢင်းႁုၶဝ်

 

ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈလႄႈ ၾိင်ႈႁူမ်ႈသဝ်း

ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ၽၵ်းၵဝ်ႈၵမ်၊ ၵူၼ်းၼမ်ၵိၼ်ဢမ်ႇသဵင်ႈ။ ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ႁဵတ်းၵဝ်ႈၵႄႇ ႁႃၽိုၼ်းသႄႇၵူၼ်ႈမေႃႈ ႁိုဝ်မီး။ ပီႈၼႃႈမွင်ႉ ၼွင်ႇၼႃႈငေႃး ၼႃႈႁိူၼ်းမေႃးယူႇယၢပ်ႇ။ ၼွင်ႉၼႃႈၵီႈ ပီႈသူပ်းဝၢၼ် မီးၽၢၼ်ႁူမ်ႈယူႇငၢႆႈ။ ၼႆႉပဵၼ်ပိူင်ၾိင်ႈႁူမ်ႈသဝ်းယဝ်ႉ။

Learn More12/01/2015
 

ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈလႄႈ ၾိင်ႈႁူမ်ႈသဝ်း

ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ၽၵ်းၵဝ်ႈၵမ်၊ ၵူၼ်းၼမ်ၵိၼ်ဢမ်ႇသဵင်ႈ။ ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ႁဵတ်းၵဝ်ႈၵႄႇ ႁႃၽိုၼ်းသႄႇၵူၼ်ႈမေႃႈ ႁိုဝ်မီး။ ပီႈၼႃႈမွင်ႉ ၼွင်ႇၼႃႈငေႃး ၼႃႈႁိူၼ်းမေႃးယူႇယၢပ်ႇ။ ၼွင်ႉၼႃႈၵီႈ ပီႈသူပ်းဝၢၼ် မီးၽၢၼ်ႁူမ်ႈယူႇငၢႆႈ။ ၼႆႉပဵၼ်ပိူင်ၾိင်ႈႁူမ်ႈသဝ်းယဝ်ႉ။

Learn More01/08/2016
 

ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈလႄႈ ၾိင်ႈႁူမ်ႈသဝ်း

ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ၽၵ်းၵဝ်ႈၵမ်၊ ၵူၼ်းၼမ်ၵိၼ်ဢမ်ႇသဵင်ႈ။ ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ႁဵတ်းၵဝ်ႈၵႄႇ ႁႃၽိုၼ်းသႄႇၵူၼ်ႈမေႃႈ ႁိုဝ်မီး။ ပီႈၼႃႈမွင်ႉ ၼွင်ႇၼႃႈငေႃး ၼႃႈႁိူၼ်းမေႃးယူႇယၢပ်ႇ။ ၼွင်ႉၼႃႈၵီႈ ပီႈသူပ်းဝၢၼ် မီးၽၢၼ်ႁူမ်ႈယူႇငၢႆႈ။ ၼႆႉပဵၼ်ပိူင်ၾိင်ႈႁူမ်ႈသဝ်းယဝ်ႉ။

Learn More02/10/2016

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃႇပူင်သွၼ်ပၼ်လႄႈ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁု

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽၢႆႇၶွမ်း

တွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၽၢႆႇၶွမ်းၵူႈပိူင်ပိူင်ၶဝ်ႈတီႈၼႆႈ

Learn More

တွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ

တွၼ်ႈၵၢၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈၵူႈပိူင်ၶဝ်ႈတီႈၼႆႈ

Learn More

တွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသၢႆၼႅင်ႈ

တွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသၢႆၼႅင်ႈၶဝ်ႈတီႈၼႆႈ

Learn More

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽၢႆႇဝႅပ်ႉသၢႆႉ

တွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၽၢႆႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၵူႈပိူင်ပိူင်ၶဝ်ႈတီႈၼႆႈ

Learn More

ၶေႃႈလီမၢႆတွင်းလႄႈ လီဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ်

သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉၼႆႉ

  • Makutarama Temple, Sri Lanka

I BUILT MY SITE FOR FREE USING